BEVEZETÉS

Egyed Gábor EV. (székhely: 9099 Pér, Petőfi u. 19., adószám: 65653283-1-28, nyilvántartási szám: 17014286) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.egyediotthon.hu weboldal és az adatkezelő egyéb adatkezeléseit szabályozza.

A tájékoztató elérhető az alábbi oldalról: https://www.egyediotthon.hu/adatkezelesi-tajekoztato

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

AZ ADATKEZELŐ ÉS ELÉRHETŐSÉGEI:
Név: Egyed Gábor EV.
Székhely: 9099 Pér, Petőfi u. 19.
E-mail: uzenet@egyediotthon.hu
Telefon: +36 70/325-3633

FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK

1. személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

2. adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

4. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

5. címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

6. az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

7. adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés (célhoz kötöttség) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk (adattakarékosság) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel (korlátozott tárolhatóság)kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg)

Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására (elszámoltathatóság).

ADATKEZELÉSEK

WEBOLDALON ÜZENETKÜLDÉS:

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Kezelt adatok: Vezetéknév, Keresztnév, e-mail cím, telefon, üzenet szövege. Üzenetküldés időpontja.

Adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolattartás az üzenet megválaszolása e-mailben vagy telefonon. Technikai művelet végrehajtása.

2. Az érintettek köre: A weboldalon üzenetet küldő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A személyes adatokat az érintett törlési kéréséig kezeli az adatkezelő. De legkésőbb az utolsó kapcsolattartást követő 60 napig. Ezt követően az adatokat töröljük.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 9099 Pér, Petőfi u. 19. címen

e-mail útján az uzenet@egyediotthon.net e-mail címen

telefonon a  +36 70/325-3633 számon

7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

8. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásával történik ha nem adja meg az adatokat, az azzal a következménnyel jár, hogy nem tudja az üzenetet elküldeni számunkra, így nem tudok segíteni/válaszolni Önnek.

WEBOLDALON ÜGYFÉL VÉLEMÉNY KÜLDÉS:

1. Az elküldött ügyfél véleménnyel kapcsolatban személyes adatok kezelése nem történik.

2. A kapott üzenetet a webes feldolgozást követően töröljük.

INGATLAN KERESŐVEL TELEFONOS, VAGY E-MAILES KAPCSOLATTARTÁS

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Kezelt adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, ingatlan keresési paraméterek.

Adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolattartás; ingatlan keresés; ingatlan ajánlat; érintett szerződés megkötésére irányuló kérésének teljesítése.

2. Az érintettek köre: Az adatkezelővel telefonon, vagy e-mailen kapcsolatot tartó ingatlant kereső valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Amíg az érintett ingatlant keres, de legkésőbb az utolsó kapcsolattartást követő 60 napig. Ezt követően az adatokat töröljük.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 9099 Pér, Petőfi u. 19. címen

e-mail útján az uzenet@egyediotthon.net e-mail címen

telefonon a +36 70/325-3633 számon

7. Az adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésének teljesítése, 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

8. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőző kérések teljesítésén alapul. A személyes adatokat megadása az ingatlan keresés teljesítéséhez szükséges. Ha nem adja meg az adatokat az azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a kérését teljesíteni, nem tudunk ingatlant keresni és ajánlani Önnek, nem tudunk a vételben segíteni.

INGATLAN HIRDETŐVEL TELEFONOS, VAGY E-MAILES KAPCSOLATTARTÁS

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Kezelt adatok: Név, e-mail cím, telefonszám, ingatlan paraméterek.

Adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolattartás; ingatlan keresés vevő ügyfélnek; az érintett szerződés megkötésére irányuló kérésének teljesítése.

2. Az érintettek köre: Azok az ingatlant hirdető érintettek, akikkel az adatkezelő telefonon és/vagy e-mailen tartja a kapcsolatot.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő addig kezeli a személyes adatokat, amíg az érintett hirdeti/árulja az ingatlant, de legkésőbb az utolsó kapcsolattartást követő 60 napig. Ezt követően az adatokat töröljük.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 9099 Pér, Petőfi u. 19. címen

e-mail útján az uzenet@egyediotthon.net e-mail címen

telefonon a +36 70/325-3633 számon

7. Az adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésének teljesítése, 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

8. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőző kérések teljesítésén alapul. A személyes adatokat megadása, az Ön kérésének a teljesítéséhez szükséges. Ha nem adja meg az adatokat az azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk értesíteni, ha lenne konkrét ügyfelünk az ingatlanára, vagy ha egy Ingatlan Kereső Megbízónk megnézné az ingatlant, nem tudunk segíteni az eladásban… stb.

INGATLAN HIRDETŐ EGYÉB ADATKEZELÉS

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Kezelt adatok: Név, telefonszám.

Adatkezelés célja: Az érintett azonosítása, az érintett kérésének teljesítése érdekében

2. Az érintettek köre: Azok az ingatlan hirdetők, akik az adatkezelővel történt egyeztetéseket követően nem kötnek szerződést az ingatlan közvetítése céljából és arra kérik az adatkezelőt, hogy akkor se keresse meg, ha lehetséges vevőt tudna kiközvetíteni a számára, még az ingatlant kereső személy megbízása esetén sem.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő az utolsó kapcsolattartást követő 12 hónapig kezeli a személyes adatokat.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 9099 Pér, Petőfi u. 19. címen

e-mail útján az uzenet@egyediotthon.net e-mail címen

telefonon a +36 70/325-3633 számon

7. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő jogos érdeke, 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

8. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekén alapul. A személyes adatokat kezelése, az Ön kérésének a teljesítéséhez szükséges. Ha az adatok kezelése nem történik meg, akkor nem tudjuk a kérését teljesíteni és ez azzal járhat, hogy egy Kereső Megbízásunk teljesítése során az azonosítás hiányában előfordulhat, hogy újra kapcsolatba lépünk Önnel! Mi szeretnénk tiszteletben tartani a kapcsolatfelvételre tett kérését és ezért kezeljük az azonosításhoz szükséges (név; telefon) adatait a fentieknek megfelelően és ideig

INGATLAN KERESŐ MEGBÍZÁS

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja: 

Kezelt adatok: Név, Email cím, Telefon, Ingatlan keresési paraméterek – ha ezek személyes adatnak minősülnek.

Adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolattartás; ingatlan keresés; ingatlan ajánlat; érintett szerződés megkötésére irányuló kérésének teljesítése; szerződés teljesítése.

2. Az érintettek köre: Az adatkezelőnek Ingatlan Kereső Megbízást adó valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: amíg az érintett ingatlant keres, de legkésőbb az utolsó kapcsolattartást követő 60 napig. Ezt követően az adatokat töröljük.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 9099 Pér, Petőfi u. 19. címen

e-mail útján az uzenet@egyediotthon.net e-mail címen

telefonon a +36 70/325-3633 számon

7. Az adatkezelés jogalapja: a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésének teljesítése, 6. cikk (1) bekezdés b) pont.

8. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés a szerződés megkötését megelőző kérések teljesítésén alapul. A személyes adatokat megadása az ingatlan keresés és az adásvétel teljesítéséhez szükséges. Ha nem adja meg az adatokat az azzal a következménnyel jár, hogy nem tudunk ingatlant keresni Önnek, nem tudjuk a kérését teljesíteni, nem tudunk ingatlant ajánlani, nem tudunk segíteni az ingatlan vételben stb.

INGATLANKÖZVETÍTŐI MEGBÍZÁS

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, Anyja neve, Szül. hely és idő; Lakcím, Állampolgárság, szem. ig. szám, Email cím, Telefon, Ingatlan adatok – ha ezek személyes adatnak minősülnek.

2. Az érintettek köre: Az adatkezelővel megbízási szerződést kötő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés célja: Az ingatlanközvetítői tevékenység ellátása, a szerződésben rögzített szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, nyújtása, és biztosítása, a szerződésből eredő jogok és követelések érvényesítése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A személyes adatokat a szerződésben rögzített szolgáltatások és kötelezettségek teljesítéséig, kezeli az adatkezelő. Kivéve

a) a szerződésből eredő jogok és követelések érvényesítése esetén a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 év.

6:22. § [Elévülés] (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

b) a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.

A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

c) a Pmt. keretében kezelendő személyes adatokat a megbízás teljesítésétől számított 8 évig meg kell őrizni.

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 56. § (2) A szolgáltató a 7-11. §-ban foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított 8 évig jogosult.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

7. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 9099 Pér, Petőfi u. 19. címen

e-mail útján az uzenet@egyediotthon.net e-mail címen

telefonon a +36 70/325-3633 számon

8. Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, a jogi kötelezettség teljesítése és a jogos érdek érvényesítése; 6. cikk (1) bekezdés b) c) és f) pont.

9. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés szerződésen, jogszabályi kötelezettségen és az adatkezelő jogos érdekén alapul a szerződés megkötéséhez és a jogszabály által megkövetelt teendők miatt szükséges a személyes adatokat megadása, mert ezek hiányában nem tudunk az ingatlan eladásával foglalkozni, továbbá nem tudunk eleget tenni a jogszabályi kötelezettségünknek sem.

MEGTEKINTÉSI NYILATKOZAT

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, az telefon, e-mail.

2. Az érintettek köre: Az adatkezelővel megtekintési nyilatkozatot aláíró valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés célja: A megtekintési nyilatkozat használata, az abból eredő jogok gyakorlás és követelések érvényesítése továbbá a kapcsolattartás.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A személyes adatokat az adatkezelő a megtekintett ingatlanra kötött ingatlanközvetítői szerződésből eredő jogok és követelések érvényesítéséig kezeli, legkésőbb a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:21. §-a szerint 5 évig.

6:22. § [Elévülés] (1) Ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a követelések öt év alatt évülnek el.
(2) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé válik.
(3) Az elévülési idő megváltoztatására irányuló megállapodást írásba kell foglalni.
(4) Az elévülést kizáró megállapodás semmis.

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához

7. A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 9099 Pér, Petőfi u. 19. címen

e-mail útján az uzenet@egyediotthon.net e-mail címen

telefonon a +36 70/325-3633 számon

8. Az adatkezelés jogalapja: szerződés; jogi kötelezettség; jogos érdek 6. cikk (1) bekezdés b), c) és f) pontja. Az adatkezelés szerződésen, jogi kötelezettség teljesítésé és az adatkezelő jogos érdekén alapul a személyes adatok megadása a szerződésből eredő kötelezettségeink teljesítéséhez, jogainkat gyakorlásához és követeléseink érvényesítéséhez szükséges az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következményekkel jár, hogy nem tudunk szerződésszerűen teljesíteni. Ennek a kockázatát nem tudjuk vállalni!

KUPON KÉRÉSE/KÜLDÉSE

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Kezelt adatok: Név, e-mail cím, lakcím.

Adatkezelés célja: Azonosítás, kapcsolattartás; kupon küldés teljesítése.

2. Az érintettek köre: Akik a weboldalon kupont igénylő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő a kuponok elküldéséig kezeli a személyes adatokat. Az elküldést követő 1 napon belül a személyes adatok törlésre kerülnek.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és

tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint

az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

6. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 9099 Pér, Petőfi u. 19. címen

e-mail útján az uzenet@egyediotthon.net e-mail címen

telefonon a +36 70/325-3633 számon

7. Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás, 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

8. Tájékoztatjuk, hogy

az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul.

a személyes adatokat megadása a kupon elküldésének teljesítéséhez szükséges.

ha nem adja meg az adatokat az azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk elküldeni a kért kupont.

AZ IGÉNYBE VETT ADATFELDOLGOZÓK

1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység és az adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:

Back-Office Tárhely-szolgáltató:
MediaCenter Hungary Kft
Postai cím:6001 Kecskemét, Pf.588
Székhely cím:6000 Kecskemét, Sosztakovics u. 3.II/6
Tel.:76/506-618
Fax:76/575-024

Back Office szolgáltatás biztosítása:
Adatfeldolgozó neve: Proking Hungária Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 9061 Vámosszabadi, Széchenyi u. 7.
Telefonszám: +36302040376
E-mail: pajor.karoly@proking.hu
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:  „technikai háttér biztosítása” és „szoftver szolgáltatás”
Az adatfeldolgozás helye/webhely vagy pontos cím/: www.ingatlan-nyilvantarto.hu

Űrlapok biztosítása:
Adatfeldolgozó neve: Kapcsolattartó: Khauth György
Telefonszám: +36306243934
E-mail: info@marketingszoftverek.hu
Adatfeldolgozó neve: SalesAutopilot Kft.
Az adatfeldolgozó címe: 1089 Budapest, Golgota utca 3.
Az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: technikai háttér biztosítása
Az adatfeldolgozás helye/webhely vagy pontos cím/: 1 Burlington Rd, Dublin 4, Ireland

2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.

3. Az érintettek köre: A weboldalt használó/az adatkezelő által kezelt valamennyi érintett.

4. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő / a back office rendszer / űrlapok működtetése.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.

6. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

COOKIE-K (SÜTIK) KEZELÉSE

A honlap egyes funkcióinak működéséhez szükséges, hogy a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie-t) helyezzen el és a későbbi látogatás során olvasson vissza a Rendszer.

1. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok,

2. Az érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés célja: A felhasználók azonosítása és a látogatók nyomon követése, és a kényelmi szolgáltatások (pl. „Kedvencek”) működtetése, „Előzmények” funkció működése.

4. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

Süti típusa: Munkamenet sütik (session)
Adatkezelés jogalapja: Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése
Adatkezelés időtartama: A vonatkozó látogatói munkamenet lezárásáig tartó időszak
Kezelt adatkör: connect.sid

5. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A cookie-k használatával nem kezel személyes adatokat az adatkezelő.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Ez böngészőnként/alkalmazásonként változó helyen, de minden esetben lehetséges.

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu&co=GENIE.Platform%3DDesktop
Internet Exporer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4027947/windows-delete-cookies
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito
Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=hu_HU
Opera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/

7. Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

8. Harmadik (külső) féltől származó cookie-k: A harmadik féltől származó cookie -kat a weboldal megtekintésekor, a harmadik fél domainjéről tölti le a felhasználó böngészője. A weboldalon az alábbi harmadik féltől származó cookie-k használata valósulhat meg:

Google Analytics (A weboldalon Kizárólag az anonim látogatottsági statisztikák generálása céljából használjuk.)

Ezen cookie-k vonatkozásában az adatkezelés mindig a harmadik félnél valósul meg. Az adatkezelésről a harmadik fél oldalán lehet tájékoztatást kapni.

A GOOGLE ANALYTICS ALKALMAZÁSA ESETÉN

Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”) webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”, szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak. Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint, hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat teljesítsen.

A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

FONTOS! Kizárólag statisztikai céllal használjuk a telepített Google Analytics kódot, amely során anoním adatokat kapunk!

FACEBOOK PIXEL ALKALMAZÁSA ESETÉN (NINCS HASZNÁLATBAN)
A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com

FONTOS! Kizárólag statisztikai céllal használjuk a telepített Facebook Pixel kódot, amely során anonim adatokat kapunk!

ÜZENETKÜLDÉS, KAPCSOLATFELVÉTEL KÖZÖSSÉGI OLDALAKON

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Kezelt adatok: Név, e-mail cím, telefon (üzenet szövege)

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás, azonosítás, üzenet megválaszolása.

2. Az érintettek köre: A közösségi oldalon üzenetet küldő valamennyi érintett.

3. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelés az érintett törlési kéréséig tart.

4. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

5. Az adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó: az adott közösségi oldal.

6. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:

Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

7. A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai úton a 9099 Pér, Petőfi u. 19. címen

e-mail útján az uzenet@egyediotthon.net e-mail címen

telefonon a +36 70/325-3633 számon

8. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése:

A szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

9. Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul szükséges a személyes adatokat megadni, hogy tudunk az Ön megkeresésére válaszolni. Ha nem adja meg az adatokat az azzal a következményekkel jár, hogy nem tudjuk kérését teljesíteni.

KÖZÖSSÉGI OLDALAK

1. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.

2. A közösségi szolgáltató a weboldalon elhelyezett social média pluginokon keresztül is gyűjt adatot, statisztika és a social média felhasználó nyomon követésének céljából.

3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram stb. közösségi oldalakon, vagy a weboldalon elhelyezett közösségi média elemeken (like, megosztás, social boksz…stb) keresztül és „lájkolta” a weboldalt, vagy megosztotta, vagy hozzászólást írt.

4. Az adatgyűjtés célja: A közösségi oldalakon, a weboldal egyes tartalmi elemeinek, , szolgáltatás és akcióinak vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve „lájkolása”, népszerűsítése,  hozzászólás írása.

5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról az adott közösségi oldalon tájékozódhat az érintett. Az adatkezelés a közösségi oldalakon valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire az adott közösségi oldal szabályozása vonatkozik.

6. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a közösségi oldalakon.

ÜGYFÉLKAPCSOLATOK ÉS EGYÉB ADATKEZELÉSEK

Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel, esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb. megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év elteltével törli,  kivéve ha az adatkezelést valamely jogalap nem teszi lehetségessé, vagy szükségessé.

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást.

Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

AZ ÉRINTETTEK JOGAI

1. A hozzáférés joga: Ön jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

2. A helyesbítéshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

3. A törléshez való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

4. Az elfeledtetéshez való jog: Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Ön jogos indokaival szemben.

6. Az adathordozhatósághoz való jog: Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta (…)

7. A tiltakozáshoz való jog: Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a (…) kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást: Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.
Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

INTÉZKEDÉSI HATÁRIDŐ

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Önt.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben: a személyes adatok álnevesítését és titkosítását; a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét; fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani; az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Adatkezelő az alábbi konkrét adatbiztonsági intézkedéseket teszi:

A belső adminisztrációs rendszerek (Back Office) egyedi, összetett és folyamatosan frissített jelszóval védettek. A jelszó megismerése az adatkezelőn kívül más személynek nem biztosított.

A szerződések és a megtekintési nyilatkozatok zárt riasztóberendezéssel védett épületben és zárt szekrényben kerültek elhelyezésre.

AZ ÉRINTETT TÁJÉKOZTATÁSA AZ ADATVÉDELMI INCIDENSRŐL

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat, az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg, a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

ADATVÉDELMI INCIDENS BEJELENTÉSE A HATÓSÁGNAK

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

PANASZTÉTELI LEHETŐSÉG

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

ZÁRSZÓ

A tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi jogszabályokra:

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről